కొత్త సంవత్సరం

కొత్త సంవత్సరం గురించి కలలు కనడం అంటే సౌభాగ్యం మరియు ఆశ. ఇది ఒక తాజా ప్రారంభం. ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో జ్ఞానోదయం లేదా కొత్త అవగాహన ను సూచిస్తుంది.