వినికిడి ఉపకరణము

మీరు సహాయం చూడాలని లేదా వినాలని కలగంటే, అప్పుడు మీరు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని మరియు ఇతరులు మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని వినకపోవడం అని మీకు తెలుస్తుంది.