కవచము

మీరు కవచాన్ని ధరి౦చడ౦ కలగా ఉన్నప్పుడు, మిమ్మల్ని గాయపరిచే పరిస్థితుల ను౦డి మిమ్మల్ని మీరు రక్షి౦చడ౦ అని అర్థ౦. ఈ కల మంచి సంకేతం ఎందుకంటే ఎలాంటి ప్రతికూల తను ఎలా నివారించాలో మీకు తెలుసు.