ఆస్టర్

మీరు కలలు కనేటప్పుడు ఆస్టర్లు మీ కోరికలు, కోరికలు మరియు ఆకాంక్షలను సూచిస్తాయి. మీ ఆశలన్నీ నెరవేరుతాయని ఆ కల ఒక సంకేతం. మీరు నిజంగా కోరుకున్నది మరియు దాని గురించి చాలా కాలం కలలు కనడం ఉంటే, అది నెరవేరుస్తుంది.