రాబందులు

రాబందులు నేటి జీవితంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనుమతించని గతాన్ని సూచిస్తాయి. గతపరిణామాలు భవిష్యత్ పై పెను ప్రభావం చూపాయి.