పఫర్ చేప

పఫర్ ఫిష్ గురించి కల అతికిన తనానికి ప్రతీక. మానసికంగా లేదా మానసికంగా నిమాయిస్తో ఉండాలి. మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఏదైనా చేస్తున్నారు లేదా మీరు ఏదైనా ఎక్కువ చేశారని భావించవచ్చు. ఉదాహరణ: ఒక మహిళ ఒకప్పుడు పఫర్ ఫిష్ పెంపుడు జంతువు ను కలిగి ఉందని కలలు కనేది. నిజ జీవితంలో ఆమె తన భాగస్వామిపై నోటి సెక్స్ కలిగి ఉంటుందని ఆశించబడింది, అతను ఎన్నడూ ఊహించని దాని కంటే ఎక్కువ. పెంపుడు జంతువు యొక్క పఫర్ ఫిష్, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సంతృప్తి చెందటం ద్వారా అతన్ని సంతోషంగా ఉంచాల్సిన అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.