బెలూన్

బెలూన్ గురించి కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు, థర్మల్ బాటిల్ యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.