ట్రే

కలలో ఆ ట్రేలను చూస్తే డబ్బు ను ౦డి డబ్బు ను౦డి డబ్బు ను౦డి డబ్బు ను౦డి వచ్చే అర్థాన్ని సూచిస్తు౦ది.